Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Optyk Hanza, z siedzibą w Gdańsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 23/U1, 80-280 Gdańsk, NIP: 8392454928, REGON: 221769494 (dalej: „Firma”). Dane kontaktowe Firmy: tel. 884844616, adres e-mail: optyk.garnizon@gmail.com.
 2. W Firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem e-mail: optyk.garnizon@gmail.com.
 3. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorem Systemu Informatycznego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: optyk.garnizon@gmail.com.
 4.  Przetwarzamy  w szczególności dane osobowe Kontrahentów, Klientów i potencjalnych Klientów, a także użytkowników serwisu internetowego www.optykhanza.com. (Dalej: „Serwis” i „Użytkownicy”).
 5. Dane osobowe przetwarzane są na warunkach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”). Cele przetwarzania, szczegółowe podstawy prawne oraz okres przechowywania, wskazano poniżej:
Cel:Podstawa prawna:Okres przechowywania:
Odpowiedzi na zapytania ofertowe i techniczne klientów lub potencjalnych klientów, a także kontrahentów.Wykonanie umowy lub przygotowanie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 b RODO).Przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku braku umowy, przez okres 6 lat od dnia zakończenia korespondencji (cykl archiwizacji) dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami (okres przedawnienia).
Przygotowania oferty, przesłanie raportów i analiz oraz rekomendacji wdrożenia działań zgodnie z dyspozycją, jaką klient złożył w kontakcie z Firmą.Wykonanie umowy lub przygotowanie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 b RODO).Przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku braku umowy, przez okres 6 lat od dnia zakończenia korespondencji (cykl archiwizacji) dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami (okres przedawnienia).
Realizacji usług w ramach umowy z Klientem.  Wykonanie umowy lub przygotowanie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 b RODO).Przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami (okres przedawnienia).
Kontaktowania się z Klientem w związku z pytaniami, które przesłał do Firmy.  Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO).W przypadku braku umowy, przez okres 6 lat od dnia zakończenia korespondencji (cykl archiwizacji) przez okres niezbędny dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami (okres przedawnienia).
Marketing, w tym analiza skuteczności ofert i aktywności użytkowników na Stronie internetowej.Uzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO). Zgoda: Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku marketingu prowadzonego drogą elektroniczną)Art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (w przypadku telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących)Ze względu na anonimizację dane analityczne nie są usuwane. Pozostałe dane usuwane są po wycofaniu zgody ( o ile nie istnieje inna przesłanka przetwarzania tych samych danych, np. adresu e-mail).
Dochodzenie i obrona przed roszczeniamiUzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO).  Okres przedawnienia roszczeń (wynika z przepisów powszechnie obowiązujących)
Księgowych i podatkowych.  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie (art. 6 ust. 1 lit c RODO)Wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.
Realizacja roszczeń z tytułu rękojmi.  Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie (art. 6 ust. 1 lit c RODO)Przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi.
Realizacja roszczeń gwarancyjnych.  Wykonanie umowy lub przygotowanie do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 b RODO).Przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji.
Zapobieganie nadużyciom i oszustwomUzasadniony interes administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO).Przez okres użyteczności i konieczności na cele bezpieczeństwa.
 • Cel i zakres przetwarzania danych osobowych mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie, bądź w wyniku działania bezpośredniego lub wykorzystania innych kanałów komunikacji (telefon, email, google hangouts itd.).
 • Dane do analizy skuteczności ofert i aktywności Użytkowników w Serwisie zbierane są automatycznie i podlegają anonimizacji, tak, byśmy nie mogli ich przyporządkować do indywidualnych osób. Dane te zbierane są z pomocą usług: Google Analytics, Google Serach Console, Google Adwords, Facebook remarketing pixel na zasadach wskazanych przez dostawcę tych usług. Warunki określone zostały na stronach internetowych podmiotów udzielających aplikacji
 • Podanie podstawowych danych osobowych na cele kontaktowe lub rozliczeniowe jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, czy przygotowania lub zawarcia umowy z Firmą. Inne dane mogą być przekazane przez  Użytkownika serwisu z własnej inicjatywy.
 • Publikując komentarze, Użytkownik Serwisu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wszystkie informacje o sobie, które wskaże w treści komentarza i polu informacji o autorze, zostaną opublikowane. Na wniosek Użytkownika będącego autorem komentarza możemy go usunąć. Można tego dokonać również samodzielnie.
 • Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Firmę wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient/Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Firmy, w szczególności którzy odpowiadają za realizację usług.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty przetwarzające dane we własnym imieniu, które są odrębnym administratorem danych, np. podmioty prowadzące działalność pocztową;
 • podmioty przetwarzające dane w imieniu Firmy- między innymi firmy audytorskie, podmioty obsługujące systemy informatyczne, firmy udostępniające Firmie narzędzia teleinformatyczne, firmy świadczące usługi ochroniarskie i związane z dozorem;
 • organom takim jak Urząd Skarbowy, Sądy, a także  innym organom publicznym działającym w ramach przepisów prawa;
 • podmiotom które posiadają interes prawny na podstawie odrębnych przepisów;
 • Przekazanie danych, o których mowa powyżej, może wiązać się z przekazywaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim wypadku Państwa dane osobowe są chronione za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską, lub innego środka, które zgodnie z RODO stanowi odpowiednie zabezpieczenie w przypadku transferu danych do krajów trzecich (np. Program Privacy Shield – Tarcza Prywatności w USA). Osoba, której dane dotyczą, może żądać wydania kopii przekazanych danych oraz wskazania miejsca ich udostępnienia. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych osobowych lub z inspektorem ochrony danych.
 • Każdemu, kogo dane osobowe przetwarzamy, ma prawo do:
  • uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest Pani/Pan uprawniona/y do uzyskania dostępu do danych osobowych;sprostowania lub poprawienia swoich danych, które są nieprawidłowe a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,ograniczenia przetwarzania stosownie do złożonego wniosku;przeniesienia danych do innego administratora danych lub do innego Państwa;usunięcia dotyczących Pani/Pana danych jeżeli zachodzi okoliczność określona w art. 17 RODO;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f w tym profilowania na podstawie tych przepisów- z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. W takim wypadku Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów , praw i wolności osoby fizycznej lub  podstaw do ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń;Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, może Pani/Pan ją w każdej chwili cofnąć, co nie wpłynie na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem zgody.
  • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez danych osobowych narusza przepisy prawa.
 • Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w szczególności w sposób mający wpływ na sytuację prawną lub w inny istotny sposób wpływający na podmiot danych.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji lub wiążących jej celów zależnych (np. udzielenia gwarancji, okresu księgowania itd.).

Przetwarzanie plików cookie

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Jeżeli nie złożysz zamówienia, zlecisz usługi, wyceny, czy przygotowania aspektów twórczych lub technicznych dla niej Twoje dane nie będą dalej wykorzystywane.

Dane zbierane podczas składania zamówień

Podczas składania zamówień przez telefon zbieramy Twoje dane osobowe, jak Imię, Nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dodatkowo czasem adres e-mail oraz dane firmy, na które wystawiamy fakturę. Zbieramy także poufne informacje, które wykorzystujemy jedynie do odpowiedzi na pytanie, wyceny usługi, dopasowania metod działania najkorzystniejszych dla Klienta.

Dane zbierane automatycznie.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane kontaktowe będą zbierane wyłącznie do zrealizowania zamówienia lub informowania o jego stanie oraz wystawienia rachunku/faktury.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, lecz są anonimizowane, tak że nie możemy odkryć, że to przykładowy Jan Kowalski wchodził na naszą stronę tego i tego dnia. Wiemy po prostu, że ktoś wchodził i wiemy co mniej więcej na stronie robił (klikał obrazki, przewijał zawartość pionowo, nacisnął przycisk kontaktu, przechodził na kolejne strony serwisu).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszymi pracownikami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie i dalsze wynikające z Twojej woli działania – określone odpowiednią umową.

W przypadku naruszenia Polityki prywatności naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli złożyłeś zamówienie na usługę możemy się z Tobą kontaktować telefonicznie lub e-mailem, a także przez inne wskazane kanały komunikacji. Jeżeli będziemy mieli dla Ciebie ważne informacje lub jeżeli będziemy potrzebowali Twojego potwierdzenia planu lub działania poinformujemy Cię o tym niezwłocznie.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili możesz nas poinformować o zmianie swoich danych na aktualne, tak aby kontakt z Tobą lub wystawianie rachunku/fakturowanie nie były utrudnione. Danych użytych do zamówienia usługi nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury – aby zmienić dane będzie konieczna korekta rachunku/faktury.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania wordpress.org i może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Czym są pliki „cookies” i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. „Cookies” są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik „cookie”. WordPress nie ustawia cookie w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Statystyki odczytujemy w programie Google Analytics.

Jakie typy cookies generuje system wordpress.org?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje „cookies” tzw. „sesyjne” oraz „stałe”.

Cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
Pliki „cookies” wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy – Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Oprogramowanie wordpress.org standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach „cookies”.

Czy jest możliwe usunięcie plików „cookies”?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików „cookies” uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Ostatnia aktualizacja 5 maja 2020 r.

Kontakt:

Firma zbierająca dane:


Nazwa rejestrowa firmy: Marta Niechwiadowicz Optyk Hanza

ul. Cypriana Kamila Norwida 23/U1

kod pocztowy i miasto 80-280 Gdańsk

NIP: 8392454928, REGON: 221769494

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.